Všeobecné podmínky

Při používání služeb se musíte řídit veškerými zásadami, které jsou v rámci služeb k dispozici.

Naše služby nesmíte zneužívat. Např. nesmíte do služeb zasahovat ani se do nich pokoušet získat přístup jiným způsobem než pomocí určeného rozhraní a podle dodaných pokynů. Služby smíte vyžívat jen v mezích platných právních předpisů, včetně platných právních předpisů pro omezení exportu a opětovného exportu. Služby Vám můžeme pozastavit nebo ukončit v případě, že vaše jednání není v souladu s našimi podmínkami či zásadami nebo pokud vyšetřujeme podezření z nepřípustného jednání.

Používáním služeb nenabýváte žádná práva duševního vlastnictví k našim službám ani k obsahu, ke kterému přistupujete. Obsah služeb nemůžete používat, pokud nezískáte svolení jeho vlastníka nebo jiný pokud tak není povoleno příslušnými právními předpisy. Tyto podmínky vám neudělují právo používat žádné značky ani loga používaná v našich službách. Neodstraňujte, nezakrývejte ani neupravujte žádné právní doložky či oznámení, které se v našich službách zobrazují nebo jsou s nimi dodávány.

Ve službách se může zobrazovat i obsah, který nepatří naší firmě Sport Café Pizzeria. Za tento obsah odpovídají pouze subjekty, které jej zveřejňují. Obsah můžeme kontrolovat, abychom určili, zda je legální a splňuje naše zásady, a pokud se domníváme, že naše zásady nebo právní předpisy porušuje, můžeme obsah odstranit nebo zamezit jeho zobrazování. Berte prosím na vědomí, že výše uvedené neznamená, že obsah prověřujeme.

V souvislosti s používáním služeb Vám můžeme zasílat oznámení, administrativní zprávy a další informace. Zasílání některých informací můžete zrušit.